Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Thông tin về đợt DDOS mới của stl !

Sau mấy ngày đi miền Tây về, sáng nay kiểm tra các file ra lệnh DDOS của stl, thấy có một số điều cần post sau:

1. File backgrounds.jpg (http://net.iadze.com/backgrounds.jpg):
http://danlambaovn.blogspot.com
http://www.aihuuphuyen.org
http://nguoiduatinkami.wordpress.com
http://vrvradio.com
http://danlambaovn.disqus.com
http://aotrangoi.com
http://viettan.org
http://dangviettan.wordpress.com
http://radiochantroimoi.com
http://radiochantroimoi.wordpress.com
http://bandoclambao.wordpress.com

Backgrounds.jpg đã bổ sung thêm một số website "lề trái" khác để DDOS.

2. Server: second.dinest.net không respoind = "WTF" nữa, lần này lại tiếp tục trả về hai file xv.jpg và xc.jpg:
xv.jpg: 2011-08-15 04:47:58
xc.jpg

<targets>
<item enabled="1" threads="5" delay="2" method="GET" protocol="http" host="www.hvaonline.net" port="80" rootURI="/" uri="/hvaonline/forums/list.hva" keepCookies="1" crawling="0" referer="http://www.hvaonline.net/tof/">
<runners>
<item uri="/" referer=""/>
<item uri="/toforum" referer="http://www.hvaonline.net/"/>
<item uri="/hvaonline/forums/list.hva" referer="http://www.hvaonline.net/tof/"/>
<item enabled="0" threads="5" delay="5" method="GET" protocol="http" host="www.x-cafevn.org" port="80"  uri="/" keepCookies="1" crawling="0" referer=""/>
<item enabled="0" threads="5" delay="5" method="GET" protocol="http" host="www.tienve.org" port="80"  uri="/" keepCookies="1" crawling="0" referer=""/>
<item enabled="0" threads="5" delay="5" method="GET" protocol="http" host="www.viettan.org" port="80"  uri="/" keepCookies="1" crawling="0" referer=""/>
</runners>
</item>
</targets>

HVA ta vẫn tiếp tục bị DDOS. Thòng thêm x-cafevn.org, tienve.org, viettan.org.

Phải nói là em quá ngán ngẫm với mấy anh stl này, các anh quá lỳ lợm, chai mặt, tìm mọi cách che dấu, bưng bít thông tin đối với người dân Viet Nam ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét