Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Lại thêm host mới của hacker group "stl" !

Danh sách các host của stl mà con trojan, ăn cắp thông tin, upload thông tin victim về, và cũng là downloader để download các "mèo què" mới của stl về:

1. alligator.buyshouses.net
2. examiner.thruhere.net
3. gssiweb.is-a-chef.net
4. tmz.is-found.org
5. wbir.iamallama.com
6. weei.istmein.de